Jednodnevni skup za predstavnike:
 • Komunalnih tvrtki
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Županija i područne uprave
 • Projektanata, financijera i odvjetničkih društava
 • Državnih i međunarodnih institucija
 • Dobavljače opreme
 • Ostalih uključenih u poslove s komunalnom infrastrukturom
Konferencija odgovara na pitanja:
 • Kako na najbolji mogući način, uz najnižu cijenu pružiti veću kvalitetu usluge korisnicima?
 • Kakve tehnologije primjenjujemo?
 • Odgovaraju li one našim potrebama?
 • Imamo li previše gubitaka?
 • Gdje i kako se mogu educirati kadrovi?
 • Hoćemo li na vrijeme realizirati projekte financirane EU sredstvima?
Tematski naglasci:
 • Aktualnosti u vodnom gospodarstvu
 • Analize naplate voda od poslovnog sektora i građana
 • Primjena novih tehnologija u smanjenju gubitaka u vodoopskrbi
 • Zaštita vodocrpilišta
 • Smanjenje količina mulja
 • Uvođenje novih rješenja u odvodnji
 • Sigurnost na radu pri izgradnji i održavanju mreža
 • Primjena informatičkih rješenja i pametne mreže